وبگاه شخصی سرالله گالشي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سرالله
نام خانوادگي: گالشي
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: زراعت
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: galeshi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي'گیاهپزشکی صنعتی اصفهان ایران 1357-64 
كارشناسي ارشدزراعت صنعتی اصفهان ایران 1365-67 
دكتريفیزیولوژی گیاهان زراعی تربیت مدرس تهران ایران 1375-79  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: اکوفیزیولوژی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه شبدر زیرزمینی
English:

  تخصص اصلی


فیزیولوژی گیاهان زراعی(تنش های محیطی - تثبیت بیولوژیک نیتروژن)
1-تثبیت بیولوژیک نیتروژن
2-تنش های محیطیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
فیزیولوژی گیاهان زراعی -( تثبیت بیولوژیک نیتروژن - تنش های محیطی)
  بازديد : 26910
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان